- Pandora Handheld PC -


OpenPandora 製の携帯 Linux PC である Pandora に関するページです。

【設定】 【自作のプログラム】 【Pandora 用にビルド】 【Pandora 用パッケージ】
連絡先:yukihiko [@] sano-ya [.] org

This page is written in Japanese.

(c) Sano Yukihiko